Branża Ochrony Środowiska

Specjaliści w zakresie ochrony środowiska

Image

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA od 1995 r., kiedy jest to wymagane polskimi przepisami, wykonuje oceny oddziaływania na środowisko, głównie dla przedsięwzięć w przemyśle energetycznym. Obejmują one budowę lub rekonstrukcję źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalacje odsiarczania spalin, a także instalacje do termicznego przekształcania odpadów, współspalania odpadów oraz biomasy w instalacjach energetycznych. Wykonaliśmy m.in. raporty oddziaływania na środowisko dla węglowych bloków energetycznych dużych mocy w Elektrowni Kozienice 1 x 1000 MW, Elektrowni Opole 2 x 900 MW, Elektrowni Ostrołęka 1 x 1000 MW. W Kozienicach i Opolu na ich podstawie wybudowano nowe bloki, a w Ostrołęce rozpoczęto budowę.

Raporty OOŚ dla eksploatowanych w Polsce bloków gazowo-parowych wybudowanych w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, Elektrociepłowni Rzeszów i Elektrociepłowni Zielona Góra zostały wykonane w ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA. O ile Zamawiający jest tym zainteresowany, uzyskujemy z Jego upoważnienia decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

WNIOSKI O POZWOLENIA ZINTEGROWANE

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA dysponuje doświadczeniem przy opracowaniu wniosków o wydanie i zmianę pozwoleń zintegrowanych oraz analiz najlepszych dostępnych technik BAT.

Wielokrotnie wykonywał wnioski o pozwolenia zintegrowane i o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Kozienice, Elektrowni Rybnik, Elektrowni Ostrołęka, Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin, Elektrociepłowni Warszawskich, Tauron Ciepło, TAMEH, Elektrociepłowni Lublin, Elektrociepłowni Zielona Góra, Elektrociepłowni Chorzów.

Na podstawie przygotowanych przez ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA wniosków, Elektrownia Pątnów II, Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Konin, Elektrociepłownia Chorzów, Zakład Wytwarzania Blachownia, a w sektorze koksowniczym elektrociepłownia i elektrownia Koksowni Radlin i Koksowni Przyjaźń uzyskały odstępstwa od Konkluzji BAT.

PRACE DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO I RZĄDU DOTYCZĄCE DYREKTYW 80/609/EWG, 2001/80/WE I KONKLUZJI BAT

W latach 2000-2003 ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA uczestniczył w wielu pracach wykonywanych na zlecenie sektora elektroenergetycznego dotyczących implementacji Dyrektywy 80/609/EWG i Dyrektywy 2001/80/WE wykorzystanych przez Rząd RP do przygotowania stanowiska negocjacyjnego Polski przed akcesją do UE.

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA w konsorcjum z firmą EY, po opublikowaniu pierwszego draftu przeglądu BREFu dla dużych źródeł spalania, przygotował polskie uwagi do tego dokumentu, które zostały przekazane w 2013 r. do Biura IPPC w Sewilli.

Następnie w latach 2014-2015 wykonał pracę pt. „Wpływ nowego BREFu LCP i zawartych w nim konkluzji BAT na sektor wytwarzania” zakończoną przekazaniem polskich uwag do projektu konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania na końcowe spotkanie Technicznej Grupy Roboczej, które odbyło się w 2015 r. w Sewilli z udziałem przedstawiciela naszego biura.

W latach 2015-2016 uczestniczył w wykonaniu pracy pt. „Ocena wpływu konkluzji BAT na sektor energetyczny w Polsce”, której częścią jest zalecany przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) zgodnie z art. 204 ust 2 ustawy POŚ”.

W  roku 2018 wykonał prace analityczne na potrzeby uzasadnienia skargi Rządu RP na decyzję Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. do Sądu Unii Europejskiej. Między innymi w wyniku tych prac nastąpiło skuteczne zaskarżenie decyzji w sprawie konkluzji BAT opublikowanej dnia 17 sierpnia 2017 r. i  zastąpienie jej przez Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE opublikowaną dnia 30 grudnia 2021 r.

Analizy kompleksowe:

 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym z upoważnienia Zamawiającego,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywane dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów energetycznych i innych przedsięwzięć,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko,
 • wnioski o wydanie i o zmianę pozwoleń zintegrowanych,
  projekty monitoringu środowiska,
 • analizy porealizacyjne,
 • oceny kosztów i korzyści dla środowiska w kontekście ubiegania się o odstępstwa od poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami BAT o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska i w art. 15 (4) dyrektywy 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych,
 • ocena spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszej dostępnej techniki BAT oraz z konkluzji BAT wraz z analizami techniczno- ekonomicznymi dostosowania do wymagań,
 • Analizy due dilligence o zakresie środowiskowym,
 • konsulting i inne specjalistyczne prace w zakresie ochrony środowiska o zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Analizy w zakresie poważnych awarii przemysłowych:

 • zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej,
 • programy zapobiegania awariom,
 • raporty o bezpieczeństwie.

Analizy w zakresie ochrony powietrza:

 • oceny gotowości obiektów energetycznych o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MWe do wychwytywania CO2,
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz inne analizy w zakresie ochrony powietrza.

Analizy wodno-ściekowe:

 • operaty wodnoprawne w zakresie wymaganym ustawą Prawo wodne,
 • analizy/bilanse gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładów w przypadku zmian w istniejących instalacjach lub budowy nowych,
 • analizy oddziaływania istniejących i nowych inwestycji na środowisko gruntowo-wodne,
 • ocena planowanej inwestycji pod kątem wymagań wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Analizy w zakresie gospodarki odpadami i produktami ubocznymi:

 • analizy i wnioski w zakresie gospodarki odpadami,
 • wnioski o uznanie przedmiotu lub substancji (np. gipsu z IOS) za produkt uboczny.

Analizy w zakresie hałasu:

 • analizy i oceny akustyczne dla obiektów istniejących oraz obiektów projektowanych wykonywane na bazie obliczeń modelowych.
Agata ObrębskaDyrektor ds. Kluczowych Klientów

 aobrebska@energoprojekt.pl

Agnieszka GurgaczKierownik Pracowni Ochrony Środowiska

 agurgacz@energoprojekt.pl

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image