Aktualności

Wydarzenia związane z naszą Firmą

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: “Budowa stopni wodnych na rzece Lega w km 42+000 - 44+200 wraz z odbudową umocnień brzegowych rzeki Lega”.

W ramach zadania wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód, decyzji administracyjnych i uzgodnień.

Zadanie polegać będzie między innymi na zwiększeniu retencji jeziora Olecko Wielkie poprzez budowę stopnia wodnego na wypływie rzeki z jeziora Olecko Wielkie. Zadaniem stopnia będzie stabilizacja poziomu wody w okresie niżówek na rzędnej o kilkadziesiąt centymetrów wyższej niż aktualnie, dzięki czemu zostanie dodatkowo zretencjonowane w jeziorze minimum 567500 m3 wody. Budowla piętrząca przewidziana do wykonania będzie zapewniać ciągłość hydromorfologiczną cieku (możliwość migracji organizmów żywych, w tym ryb – z rzeki do jeziora i odwrotnie). W ramach zadania opracowana zostanie również dokumentacja w zakresie remontu/ przebudowy 3 istniejących stopni wodnych na rzece Lega w celu przywrócenia ciągłości hydromorfologicznej rzeki na tym odcinku.

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image