Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Usługi Projektowe PDF Drukuj Email

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA
 oferuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze
i dokumentację powykonawczą wraz z nadzorami autorskimi podczas realizacji inwestycji.


mgr inż. Jacek Witkowski - Dyrektor Biura Projektowania, Konsultingu i Zarządzania Projektami (DP)
tel. +48 22 522 42 22, fax +48 22 621 17 77
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 • kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
 • kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych,
 • kompleksowe projekty składowisk odpadów paleniskowych i odpadów z procesów odsiarczania spalin, z uwzględnieniem modelowania wpływu na powietrze i wody podziemne oraz wyznaczaniem zasięgu i projektowaniem zagospodarowania stref ochronnych,
 • rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej,
 • branżowa dokumentacja techniczna dla obiektów wojskowych i specjalnych, ujęcia wody z pompowniami,
 • zbiorniki wody


BRANŻA CIEPLNO - MASZYNOWA

mgr inż. Piotr Żegota -
Kierownik Pracowni Technologiczno-Cieplnej (PTC)
tel. +48 22 522 45 56, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • projekty związane z modernizacją całych obiektów, rekonstrukcją lub całkowitą wymianą podstawowych urządzeń energetycznych, w tym kotłów, turbozespołów, instalacji oczyszczania spalin,
 • projekty dotyczące zabudowy turbin gazowych w układzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
 • koncepcje oraz dokumentacja techniczna dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii - spalanie biomasy, utylizacja odpadów komunalnych,
 • projekty z zakresu P i A dotyczące układów automatyki dla procesów technologicznych (pomiary, sterowanie, regulacja 
  i zabezpieczenia dla poszczególnych obiektów), a także instalacji i gospodarek pomocniczych,
 • projekty wszelkiego rodzaju rurociągów (w pełnym zakresie parametrów pracy czynnika roboczego), w tym m.in.:
  • rurociągi pary świeżej, wtórnej zimnej i gorącej oraz wody zasilającej wraz z dokumentacją koncesyjną,
  • rurociągi średnio- i niskoprężne przemysłowe,
  • rurociągi pary technologicznej,
  • rurociągi wody grzewczej,
  • rurociągi wody chłodzącej i ruchowej,
 • projekty sieci cieplnych (woda, para) oraz zagadnienia optymalizacji pracy już istniejących (programy modernizacji), w tym również z uwzględnieniem układów akumulacji ciepła,
 • projekty kanałów spalin, gorącego i zimnego powietrza,
 • projekty dotyczące gospodarki olejowej,
 • projekty dotyczące gospodarki gazami, w tym:
  • gospodarka gazem do rozpalania i opalania kotłów (stacje redukcyjne, rurociągi, instalacja na kotłach, stanowiska butli),
  • gospodarka wodorem oraz N2 i CO2 w obrębie budynku głównego i urządzeń maszynowni


BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA


mgr inż. Ewa Bogusz - Kierownik Pracowni Budowlano - Instalacyjnej (PBI)
tel. +48 22 522 44 06, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • projektowanie obiektów kubaturowych,
 • projektowanie fundamentów specjalnych (np. wentylatorów, turbopomp, elektropomp oraz fundamentów pod maszyny obciążone statycznie i dynamicznie),
 • naziemne i podziemne obiekty inżynierskie, konstrukcje wsporcze pod rurociągi przesyłowe (ciepłownicze, popiołu, pulpy, estakady itp.),
 • instalacje wentylacji,
 • wszystkie obiekty projektujemy w konstrukcji stalowej, żelbetowej, ceramicznej, mieszanej z lekką obudową, ponadto opracowujemy:
  • projekty dla obiektów nowych, jak również projekty modernizacji, rekonstrukcji budynków kubaturowych, konstrukcji inżynierskich itp,
  • plany realizacyjne oraz plany zagospodarowania terenu, drogi wewnątrzzakładowe, bocznice kolejowe i tory kolejowe wewnątrzzakładowe,
  • ekspertyzy budowlane i opinie projektów budowlanych itp.


BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Rafał Wasiak - Kierownik Pracowni Elektrycznej (PE1)
tel. +48 22 522 44 14, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr inż. Jerzy Janiszewski - Kierownik Pracowni Elektrycznej (PE2)
tel. +48 22 522 44 00, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • układy wyprowadzenia mocy elektrycznej,
 • układy pomocnicze generatorów,
 • układy rozdzielcze z rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia,
 • stanowiska transformatorów napowietrznych i wnętrzowych,
 • układy zabezpieczeń, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej,
 • układy sterowania, sygnalizacji i wizualizacji,
 • układy bezprzerwowego zasilania (w tym - agregaty prądotwórcze),
 • instalacje siły i oświetlenia,
 • gospodarka kablowa,
 • systemy teletechniczne i sygnalizacji pożarowej,
 • algorytmy sterowania, listy sygnałów,
 • koncepcje dla obiektów nowych, modernizowanych, w tym elektrowni szczytowo-pompowych,
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części elektrycznej,
 • instrukcje eksploatacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną,
 • instalacje elektryczne w obiektach wojskowych i specjalnych


BRANŻA HYDROENERGETYCZNA

mgr inż. Zbigniew Pawlak - Kierownik Pracowni Elektrowni Wodnych (PEW)
tel. +48 22 522 43 05, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • kompleksowe projekty elektrowni wodnych, ujęć wody, kanałów, rurociągów i innych obiektów wodno - energetycznych,
 • kompleksowe projekty budowli hydrotechnicznych, zapór, jazów piętrzących wodę, przepławek dla ryb itp.,
 • projekty konstrukcyjne urządzeń nietypowych, jak: zamknięcia remontowe i ruchowe różnych rodzajów, kraty, czyszczarki krat, urządzenia dźwigowo-transportowe i inne,
 • operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania elektrowni na środowisko,
 • instrukcje eksploatacji elektrowni wodnych, gospodarowanie wodą, gospodarowanie odpadami,
 • kompleksowe projekty transformatorów blokowych, mis olejowych, zbiorników awaryjnych,
 • projekty basenów wodnych,
 • projekty modernizacji i rekonstrukcji obiektów wodno-energetycznych i hydrotechnicznych

BRANŻA WODNO - CHEMICZNA

mgr inż. Wojciech Brewczak
- Kierownik Pracowni Hydrotechnicznej i Gospodarki Wodno - Chemicznej (PWH)
tel. +48 22 522 43 46, fax +48 22 621 17 77
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • zaopatrzenie w wodę surową dla potrzeb technologicznych (ujęcia wody, pompownie, rurociągi przesyłowe),
 • wodne obiegi chłodzące dla potrzeb chłodzenia urządzeń pomocniczych i obiektów, dobór chłodni, pompownie wody chłodzącej, rurociągi i kanały obiegowe, zrzuty odsalające itp.
 • kompleksowe analizy i projektowanie systemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach energetycznych,
 • obróbka chemiczna wody dla potrzeb technologicznych i obiegów chłodzących wraz z gospodarką ściekową,
 • instalacje katalitycznego odgazowania wody dla potrzeb kotłowych,
 • operaty wodnoprawne


BRANŻA MECHANICZNA, NAWĘGLANIA I ODPOPIELANIA

inż. Jerzy Nowicki -
Kierownik Pracowni Mechanicznej, Nawęglania i Odpopielania (PON)
tel. +48 22 522 42 09, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • projektowanie kompletnych instalacji nawęglania:
  • instalacje rozładunku węgla,
  • instalacje transportu węgla na składowiskach,
  • składowiska węgla,
  • instalacje separacji, przesiewania i kruszenia węgla,
  • instalacje transportu węgla do zasobników przykotłowych,
 • projektowanie kompletnych instalacji odpopielania i odżużlania:
  • instalacje pneumatycznego transportu popiołu wraz ze zbiornikami retencyjnymi,
  • instalacje hydraulicznego transportu odpadów paleniskowych na składowiska wraz z pompowniami bagrowymi
   i pompowniami wody powrotnej,
  • instalacje mechanicznego transportu i magazynowania popiołu,
  • instalacje mechanicznego transportu i magazynowania żużla,
  • instalacje pneumatycznego i mechanicznego transportu popiołu ze złoża z kotłów fluidalnych wraz ze zbiornikami magazynowymi,
 • projektowanie kompletnych instalacji rozładunku, transportu i magazynowania biomasy,
 • projektowanie kompletnych instalacji rozładunku, transportu i magazynowania sorbentów do instalacji IOS oraz kotłów fluidalnych,
 • projektowanie kompletnych instalacji transportu i magazynowania gipsu z instalacji IOS,
 • projektowanie kompletnych instalacji sprężonego powietrza

 
Strona główna Oferta usług Projektowanie

Migawki

W dniach 9 - 11 września 2013r. odbyło się XV Sympozjum Naukowo – Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2013 poświęcone kluczowym zagadnieniom sektora energetyczno – paliwowego w Polsce. Blisko 700 uczestników mogło wysłuchać ponad 50 referatów oraz wziąć udział w 3-ch głównych debatach tematycznych dotyczących paliw dla energetyki, inwestycji i rewitalizacji oraz nowoczesnego ciepłownictwa. Jednym z prowadzących debatę poświęconą inwestycjom w polskiej energetyce, w świetle wyzwań stawianych przez Unię Europejską - w perspektywie roku 2016, był Pan Andrzej Patrycy Prezes Zarządu Energoprojektu – Warszawa SA. 

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl