Wiadomość
Bloki gazowo-parowe Drukuj

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.


OFERUJEMY

1. Doradztwo w zakresie określenia optymalnych parametrów bloku gazowo - parowego.
2. Doradztwo w zakresie formy i trybu przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji.
3. Doradztwo w zakresie wyłonienia Inwestora Strategicznego (Business Plan).
4. Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji:
 • opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla części technicznej i handlowej przetargu,
 • ewaluację ofert,
 • opracowanie projektu kontraktu.
5. Realizacja prac związanych z budową obiektu w zakresie formalno - prawnym obejmującym wykonanie:
 • materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Projektu Budowlanego do otrzymania pozwolenia na budowę.
6. Realizacja prac związanych z budową obiektu w zakresie technicznym obejmującym wykonanie:
 • Koncepcji
 • Projektu Podstawowego,
 • Projektów Wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej.


WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCHZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA - PGE GiEK S.A

Studium wykonalności  zabudowy bloków gazowo-parowych o mocy 2 x 500 MWe (2017-2018)


ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA - PGNiG S.A. 


 • Projekt podstawowy i projekty wykonawcze progu stabilizująco - piętrzącego na rz. San dla potrzeb budowy bloku gazowo - parowego o mocy 450 MWe (2012 - 2013)
 • Projekt podstawowy obiegu wody chłodzącej (2012)
 • Projekt podstawowy modernizacji kanału zrzutowego wód pochłodniczych (2012)


ELEKTROWNIA POMORZANY - PGE GiEK S.A.

Projekt Budowlany dla potrzeb budowy bloku gazowo - parowego o mocy 240 MWe (2012) 


CEZ a.s.


Wielobranżowa analiza 9-ciu lokalizacji bloku gazowo - parowego o mocy ok. 400 MWe na terenie Polski (2008)


ANWIL S.A. - Grupa ORLEN

 • Projekty wykonawcze wybranych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich dla potrzeb budowy bloku gazowo - parowego o mocy 450 MWe (2013)
 • Koncepcja budowy bloku gazowo - parowego o mocy ok. 90 MWe na terenie w Elektrociepłowni Anwil S.A. (2008)


Elektrociepłownia GORZÓW - PGE GiEK S.A.

Budowa turbozespołu gazowego typu GT8C o mocy 55 MWe wraz z kotłem odzysknicowym opalanym lokalnym gazem zaazotowanym.
 • Wykonano (na zlecenie dostawcy - ABB Zamech Ltd w 1998 r.) kompletną dokumentację części elektrycznej, w fazach projektu podstawowego, wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej.
 • W ramach "Studium Wykonalności budowy bloku energetycznego w Elektrociepłowni Gorzów S.A." wykonano wariantową analizę budowy nowego bloku w oparciu o turbozespół gazowy (2006)


Budowa gazowej kotłowni wodnej o mocy cieplnej netto 160 MW w Visaginas ( Litwa )

Przygotowanie części technicznej oferty oraz udział w akcji przetargowej wraz z firmą "Elektrim - Megadex" S.A. Kompleksowa dokumentacja techniczna (na zlecenie SNC LAVALIN) w branży technologicznej, budowlano - architektonicznej, elektrycznej, instalacyjnej, dźwigowo - remontowej oraz PiA, w zakresie obejmującym:

 • Projekt Budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę (2004)
 • Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze (2004)
 • Dokumentację powykonawczą (2005)

 

Elektrociepłownia LUBLIN - WROTKÓW - PGE GiEK S.A.

Rozbudowa elektrociepłowni o blok gazowo - parowy o mocy elektrycznej 235 MWe i cieplnej 150 MW.

 • Studium Programowo - Przestrzenne (1996)
 • Koncepcja Programowo - Przestrzenna (1996)
 • Prowadzenie przetargu na realizację "pod klucz" (1997 - 1998) wraz z podwykonawcą części handlowej i formalno - prawnej.
 • Projekcja finansowa do oferty na długoterminową umowę dostawy energii elektrycznej z bloku gazowo - parowego. (1997)
 • Projekt Budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, na zlecenie Generalnego Wykonawcy - f-my Lurgi Lentjes A.G., Niemcy (1998)
 • Projekty Wykonawcze - instalacji doprowadzenia gazu, oleju do turbiny, wszystkich układów parowo - wodnych oraz układu wody chłodzącej dla bloku gazowo - parowego (2001)
 • Dokumentacja powykonawcza dla zakresu jak wyżej (2002)
 • Monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej elektrociepłowni. Projekcje ekonomiczno - finansowe eksploatacji bloku gazowo - parowego ( 2003 - 2005)


Elektrownia Stalowa Wola - TAURON Wytwarzanie

 • Studium i analiza przedprojektowa budowy bloku gazowego szczytowego (1997)
 • Studium i analiza przedprojektowa budowy bloków gazowo - parowych dużej mocy (1997)
 • Projekcja finansowa do oferty na długoterminową umowę dostawy energii elektrycznej z bloku gazowo - parowego (1997)
 • W ramach opracownia "Kierunki działań strategicznych El. Stalowa Wola S.A. do 2017 roku" wykonano analizę techniczno-ekonomiczną zabudowy Bloku Gazowego o małej mocy dla świadczenia dodatkowych usług systemowych - rozruch po "black-out" (2004 - 2005)


Elektrociepłownia RZESZÓW PGE GiEK S.A.

Rozbudowa elektrociepłowni o blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 101 MWe i cieplnej 76 MW.

 • Wykonanie prac przygotowawczych i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (1998 - 1999)
 • Projekt Budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, na zlecenie Generalnego Wykonawcy - f-my Lurgii Lentjes A.G., Niemcy (2000)
 • Projekty wykonawcze w zakresie układów parowo - wodnych oraz rurociągów doprowadzenia oleju i gazu (2002)
 • Dokumentacja powykonawcza w zakresie technologiczno-budowlanym wszystkich rurociągów parowo-wodnych, sprężonego powietrza, gazowych i olejowych (2003)
 • Monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej elektrociepłowni. Projekcje ekonomiczno - finansowe eksploatacji bloku gazowo - parowego (2002 - 2003)


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie

Budowa turbiny gazowej o mocy elektrycznej netto 3,73 MW współpracującej z kotłem odzysknicowym o łącznej mocy cieplnej 10 MW na terenie kotłowni Piaskówka.

 • Projekt Budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę (2002)
 • Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze (2002)
 • Projekty powykonawcze (2003)


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

 • Koncepcja budowy skojarzonego źródła energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silniki gazowe (2000)


Elektrociepłownia ZIELONA GÓRA - Grupa EDF

Rozbudowa elektrociepłowni o blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 198 MWe i cieplnej 135 MW.

Studium Programowo Przestrzenne (SPP) rozbudowy EC Zielona Góra. Wykonano w ramach SPP (1998):

 • Wstępne zestawienie kosztów rozbudowy EC Zielona Góra o blok gazowo-parowy oraz analizę ekonomiczno-finansową.
 • Dobór wielkości podstawowych urządzeń, podstawowe rozwiązania techniczne bloku gazowo - parowego wraz z danymi techniczno - eksploatacyjnymi oraz charakterystyką współpracy z istniejącą elektrociepłownią.
 • Projekcję finansową do umowy długoterminowej z PSE S.A. na dostawę energii elektrycznej z bloku gazowo-parowego.

Materiały do Wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (2001)


Elektrociepłownia ELBLĄG - ENERGA Kogeneracja

 • Koncepcja modernizacji i rekonstrukcji gospodarki energetycznej w elektrociepłowni - budowa bloku gazowo - parowego o mocy elektrycznej 150 MW. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy bloku gazowo - parowego wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko (1996 ÷ 1997).

PSE S.A.
 • Studium możliwości budowy elektrowni szczytowo - gazowo - akumulacyjnej w rejonie Mogilna. (1997)

Elektrociepłownia TORUŃ - Toruńska Energetyka Cergia SA
 • Koncepcja utrzymania i rozwoju elektrociepłowni, w tym budowa bloku gazowo -parowego o mocy elektrycznej 150 MW. Wykonanie prac przygotowawczych i przeprowadzenie przetargu na rozbudowę EC Toruń o blok gazowo - parowy (1996)