Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Ważniejsze prace projektowe i konsultingowe

Elektrownia Kozienice - Grupa ENEA
 • Modernizacja układu chłodzenia dla bloków 200 MW  - koncepcja, projekt podstawowy, Projekt Budowlany (część hydrotechniczna), pozwolenie wodnoprawne oraz SIWZ (część hydrotechniczna) (2019 - 2021)
 • Modernizacja pomiarów kanału zrzutowego dla  bloków 200 MW i 500 MW - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja (2019 - 2020)
 • Koncepcja modernizacji odwodnień Budynku Głównego - drenaże (2018)
 • Wielobranżowa dokumentacja projektowa automatyzacji pracy pompowni bagrowych PB1 i PB3 wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi (2018)
 • Projekt podstawowy, Projekt Budowlany (oraz zamienne), projekty wykonawcze (układ wody chłodzącej, układ zaopatrzenia w wodę surową, układ nawęglania, układ wyprowadzenia mocy i fundamenty maszynowni) oraz dokumentacja powykonawcza nowego bloku o mocy 1075 MWe na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym (2011-2017)
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla bloków energetycznych nr 1 - 10 oraz nowego bloku nr 11 o mocy 1075 MW (2017)
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze modernizacji składowiska odpadów paleniskowych (2016)
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze zasilania elektrycznego Instalacji Odsiarczania Spalin IV (2014)
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze modernizacji / przebudowy Budynku Głównego (2011)
 • Koncepcja techniczna oraz wielobranżowe projekty wykonawcze modernizacji składowiska żużla i popiołu (2011)
 • Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę dla potrzeb budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW opalanego węglem kamiennym (2009-2011)
 • Wielowariantowe projekty koncepcyjno-wykonawcze modernizacji Budynku Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań p. poż. (2009)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (koncepcje, projekty podstawowe i projekty wykonawcze) niezbędna dla przeprowadzenia sukcesywnej, kompleksowej modernizacji bloków o mocy 200 MW (1995-2004)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (koncepcje, projekty podstawowe i projekty wykonawcze) niezbędna dla przeprowadzenia kompleksowej modernizacji bloków 2 x 500 MW (1997-2001)
 • Koncepcja projektowa oraz Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę dla zadania: „Stacja Demineralizacji Wody DEMI II rurociągów wody surowej 2 DN 350 z pompowni do nowego budynku oraz rurociągów tłocznych DN 300 odprowadzających ścieki przemysłowe z projektowanej Stacji do pompowni bagrowych” (2002-2003)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (koncepcje, projekty podstawowe i projekty wykonawcze) niezbędna do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji układu nawęglania bloków 8 x 200 MW (2000-2002)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (koncepcja, Projekt Budowlany i projekty wykonawcze) dla wymiany elektrofiltrów bloków 200 MW nr 3, 7, 8 (1995-1996)
Elektrownia Bełchatów - PGE GiEK S.A.
 • Dokumentacja techniczna (projekt podstawowy i projekty wykonawcze) dla potrzeb budowy Instalacji hydrotransportu odpadów paleniskowych na składowisko "Lubień" (2019 - 2020)
 • Wielobranzowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza dla potrzeb modernizowanej sprężarkowni D-2 w ramach zadania pn.: "Odtworzenie układu spręzonego powietrza dla potrzeb odpopielania" (2017 - 2019)
 • Projekt Budowlany oraz wielobranżowe projekty wykonawcze istniejącego budynku sprężarkowni oraz nowobudowanego budynku osuszaczy powietrza w ramach przebudowy układu sprężonego powietrza dla potrzeb odpopielania (2016)
 • Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza dla potrzeb modernizacji układu podgrzewu spalin Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 8 - 12 (2011-2015)
 • Projekt wykonawczy przystosowania składowiska odpadów paleniskowych "Zwałowisko" do eksploatacji w II i III etapie (2013, 2015)
 • Projekt podstawowy, Projekt Budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza dla potrzeb modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków nr 5 i 6 (2013 - 2014)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz dokumentacja powykonawcza dla wybranych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich) w ramach budowy bloku o mocy 858 MWe na parametry nadkrytyczne, opalanego węglem brunatnym (2006 - 2011)
 • Aktualizacja Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin bloku o mocy 858 MWe (2010)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt podstawowy, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza) dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin bloku o mocy 858 MWe na parametry nadkrytyczne (2006 - 2010)
 • Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę (2010) i projekty wykonawcze w branży elektrycznej i zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków nr 1 i 2 (2011-2012)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze) przebudowy budynku przesypowego PI/6 oraz budynku sortowni węgla P III/10 (2009)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt podstawowy, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza) dla modernizacji rurociągów pary świeżej, pary wtórnie przegrzanej, pary do wtórnego przegrzewu i wody zasilającej kotła BB-1150 bloku nr 3 o mocy 360 MW (2006-2008)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja koncesyjna, projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza) dla modernizacji rurociągów WP i SP turbiny 18K370 na bloku nr 3 o mocy 360 MW (2007-2008)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze) dla zadania „Ujęcie wody na rzece Krasówce” – dla potrzeb gospodarki wodnej elektrowni (2002-2005)
 • Doradca Techniczny Inwestora w zakresie zagadnień technicznych oraz formalno-prawnych dla potrzeb budowy bloku o mocy 858 MWe na parametry nadkrytyczne (2001-2005)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza) modernizacji Stacji Przygotowania Wody dla obiegu kotłowego w elektrowni (2002-2003)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (koncepcje, projekty podstawowe, Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze) niezbędna do przeprowadzenia modernizacji istniejącej i budowy nowej instalacji hydraulicznego odprowadzenia odpadów paleniskowych na nowe składowisko (1998-2003)
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin  S.A.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawa oraz montaż uzupełniajacych armatur odcinających na rurociągu wody zasilającej bloku nr 9 o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów (2019 - 2021)
 • Koncepcja techniczna, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, wielobranżowe projekty wykonawcze dla potrzeb przystosowania istniejącego układu turbozespołu kondensacyjnego TG-6 wraz z instalacjami pomocniczymi do współpracy z systemem ciepłowniczym w Elektrowni Konin (2016-2018)
 • Studium techniczno-ekonomiczne przystosowania instalacji ZE PAK oraz Elektrowni Pątnów II do wymagań wynikających z Konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania paliw (2016-2017)
 • Wielowariantowe projekty koncepcyjno-wykonawcze modernizacji mis olejowych pod transformatory w Elektrowni Adamów (2009)
 • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (koncepcje, Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza) dla potrzeb budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW - Elektrowni Pątnów II (2001-2008)
 • Modernizacja Centralnej Pompowni nr 1 i 2 wody chłodzącej dla bloków 200 MW w Elektrowni Pątnów (2006-2007)
Elektrownia Połaniec – Grupa GDF Suez Energia Polska
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej zabudowy dwóch sprężarek powietrza w budynku kotlowni nr 8 dla potrzeb instalacji odazotowania spalin SCR (2017)
 • Analiza rozpływów prądów i mocy zwarciowych w systemie elektroenergetycznym elektrowni (2017)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej zabudowy nowej dmuchawy tłokowo-tocznej 90 kW na bloku o mocy 190 MWe (2016)
 • Projekt koncepcyjny rozbudowy Budynku Urządzeń Elektrycznych dla potrzeb nastawni blokowej (2015)
 • Projekty wykonawczy w branży elektrycznej wymiany rozdzielnicy blokowej P5 6 kV (2015)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej związane  z uruchomieniem kompletnego kotła CFB dla bloku o mocy 190 MWe (2011-2012)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej dla potrzeb modernizacji rozdzielnic 6 kV i 0.4 kV (2011-2013)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej wymiany 6 rozdzielnic 6 kV (2009)
 • Kompleksowa dokumentacja projektowa (koncepcja, Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze) dla potrzeb budowy Nastawni Centralnej oraz układu zasilania gwarantowanego (2002-2003)
PGNiG Termika S.A. (Elektrociepłownie Warszawskie)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn.: "Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT" (2019 - 2021)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej dla potrzeb modernizacji dźwigów towarowo-osobowych M1 i M2 w budynku glównym Elektrociepłowni Siekierki (2017)
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla nowobudowanego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań wraz z uzupełnieniem po publikacji Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania (2017)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej  zasilania awaryjnego dźwigów K1 - K3, K5, M3 i M5 w Elektrociepłowni Siekierki (2016)
 • Wariantowa dokumentacja wstępna i dokumentacja techniczna modernizacji kolektora pary 9 MPa w Elektrociepłowni Żerań (2016)
 • Wariantowa dokumentacja koncepcyjna i dokumentacja techniczna modernizacji instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego kotlów blokowych K10, K11, K14 i K15 w Elektrocieplowni Siekierki (2016)
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz  ze świadczeniem usług doradczych dla zadania pn. "Dostosowanie i przełączenie istniejących układów wyprowadzenia mocy w EC Żerań do nowej rozdzielni 110 kV, planowanej do wybudowania przez PSE S.A., w ramach umowy o przyłączenie nowego bloku gazowo-parowego do sieci przesyłowej" (2014 - 2015)
 • Projekty wykonawcze wymiany rozdzielnicy 6 kV OR6 w Ciepłowni Kawęczyn (2015)
 • Dokumentacja techniczna (niezbędna do uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego) odprowadzenia kondensatu z instalacji odazotowania spalin oraz instalacji zdmuchiwaczy kotła K15 w Elektrociepłowni Siekierki (2012)
 • Projekty wykonawcze dla potrzeb modernizacji napędu pompy wody zasilającej EP25 w Elektrociepłowni Żerań (2012)
 • Projekt Budowlany dla bloku energetycznego o mocy 480 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrociepłowni Siekierki (2009)
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze modernizacji kolektora pary świeżej dla umożliwienia włączenia nowego turbozespołu Tz12 w Elektrociepłowni Żerań (2009)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej (Projekt Budowlany i projekty wykonawcze) wraz z przygotowaniem i pozyskaniem urzędowych pozwoleń dotyczących budowy akumulatora ciepła w EC Siekierki (2006-2009)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt podstawowy, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza) dla modernizacji układu pomp wody sieciowej w Elektrociepłowni Siekierki (2005)
 • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (Projekt Budowlany, projekty wykonawcze) dla budowy kotłów fluidalnych „A" i „B" OFz 450 w Elektrociepłowni Żerań (1994-2001)
 • Kompletny projekt zbiornika retencyjnego popiołu lotnego ZRP-3 (V = 2800 m3) z kotłów fluidalnych „A" i „B" OFz 450 (2000-2001)
Elektrownia Północ Sp. z o.o.
 • Projekt podstawowy i Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę nowej elektrowni o mocy 2 x 1000 MWe na parametry nadkrytyczne, opalanej węglem kamiennym (2010-2011)
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Doradztwo techniczne  w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Instalacji Odsiarczania Spalin II (2017 - 2018)
 • Doradztwo Techniczne dla potrzeb wyboru Generalnego Wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MWe opalanej węglem kamiennym (2016 - 2018)
 • Ekspertyza układu zasilania rezerwowego 6kV oraz rozdzielnic blokowych 0.4 kV w Elektrowni Ostrołęka B (2016)
 • Projekt techniczny UDT wydmuchów z rozprężaczy przykotłowych na blokach nr 1, 2, 3 w Elektrowni Ostrołęka B (2016)
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej modernizacji rozdzielnic 0.4 kV K-1A, K-1B, K-2A, K-2B, K-3A, K-3B, RRA, RRB w Elektrowni Ostrołęka B (2016)
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej  dla instalacji odazotowania spalin SCR bloku nr 3 w Elektrowni Ostrołęka B (2016)
 • Koncepcja budowy bloku o mocy ok. 650 MWe (2015)
 • Projekt podstawowy oraz projekt wykonawczy w branży elektrycznej dla instalacji redukcji NOx w kotłach OP-650 (2015)
 • Projekty podstawowe oraz projekty wykonawcze w branży elektrycznej w ramach modernizacji elektrofiltrów (2015)
 • Projekt Budowlany dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B (2014)
 • Projekt Budowlany, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza dla potrzeb budowy awaryjnego zasilania wybranych urządzeń w Elektrowni Ostrołęka B na wypadek "black-out" (2013 - 2014)
 • Projekt podstawowy oraz wielobranżowe projekty wykonawcze dla potrzeb modernizacji rozdzielni 0.4 kV w Elektrowni Ostrołęka B (2013)
 • Projekt Budowlany budowy placu logistyki dostaw biomasy i odbioru ubocznych produktów spalania z projektowanej Elektrowni C o mocy 1000 MWe (2012)
 • Koncepcja i projekt podstawowy układu awaryjnego zasilania urządzeń zainstalowanych w Elektrowni B (2012)
 • Projekt Budowlany dla potrzeb budowy awaryjnego składowiska odpadów paleniskowych dla Elektrowni C o mocy 1000 MWe (2011)
 • Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę Elektrowni C o mocy 1000 MWe na parametry nadkrytyczne, opalanej węglem kamiennym (2010)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany, projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza) dla potrzeb budowy instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B (2005 - 2007)
Elektrociepłownia Lublin – Wrotków - PGE GiEK S.A.

 • Rozbudowa o blok gazowo – parowy o mocy elektrycznej 235 MWe i cieplnej 150 MW, składający się z turbozespołu gazowego o mocy elektrycznej 175 MW i turbozespołu parowego 60 MW z kotłem odzysknicowym wyposażonym w dodatkową powierzchnię dla podgrzewania wody sieciowej (1996-2005)
 • Zakres prac obejmował:
  • Studium programowo – przestrzenne (prefeasibility study)
  • Koncepcję Programowo – Przestrzenną (feasibility study) w części technicznej wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko
  • Prowadzenie, w imieniu Inwestora, przetargu na realizację „pod klucz” budowy bloku gazowo – parowego
  • Projekt Budowlany
  • Projekty techniczne wykonawcze
  • Dokumentację powykonawczą
  • Usługi doradcze w zakresie eksploatacji i monitoringu ekonomiczno-finansowego bloku gazowo-parowego
Elektrociepłownia Rzeszów - PGE GiEK S.A.
 • Rozbudowa elektrociepłowni o blok gazowo – parowy o sumarycznej mocy elektrycznej 101 MWe i cieplnej 76 MW z turbozespołem gazowym firmy Ansaldo (licencja Siemens) V64.3A i turbozespołem parowym upustowo – kondensacyjnym (1998-2003).
 • Zakres prac obejmował:
  • Studium i Koncepcję Programowo – Przestrzenną
  • Prowadzenie w imieniu Inwestora przetargu „pod klucz” wraz z opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oceną kompletności ofert i wyborem oferenta oraz przygotowaniem kontraktu z Generalnym Wykonawcą
  • Projekt Budowlany
  • Projekty wykonawcze i powykonawcze technologiczne w zakresie układów parowo - wodnych oraz rurociągów gazowych
   i olejowych.
Elektrownia Turów - PGE GiEK S.A.
 • Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja układu magazynowania i transportu mączki kamienia wapiennego spod zbiorników nr 1 i 2 dla potrzeb nowego bloku" (2017-2018)
 • Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze dla zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku maszynowni i odtworzenie obiektów znajdujących się w obrębie wyłączonych z ruchu bloków nr 8-10 w zakresie przeniesienia laboratorium ruchowego oraz rozdzielni BCB, BHB, BHQ i BUF" (2017)
Zespół Elektrowni Dolna Odra - PGE GiEK S.A.
 • Studium wykonalności budowy bloków gazowo-parowych o mocy 2 x 500 MWe (2017-2018)
Elektrownia Pomorzany - PGE GiEK S.A. 
 • Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 240 MWe (2014)
RADPEC S.A.
 • Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zmniejszenia zużycia węgla i rozwoju kogeneracji (2016)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie
 • Koncepcja techniczna, Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, wielobranżowe projekty wykonawcze dla potrzeb budowy Ciepłowni Geotermalnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2016-2019)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
 • Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę dla potrzeb rozbudowy instalacji energetycznego spalania paliw Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy (2017)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
 • Wielobranżowa dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, wielobranżowe projekty wykonawcze) dla potrzeb rozbudowy systemu ciepłowniczego w Ciepłowni Geotermalnej  w Szaflarach o instalację sprężarkowej pompy/pomp ciepła typu woda-woda zasilanej energią elektryczną (2016)
 • Świadczenie usług konsultingowo-projektowych dla w/w zadania inwestycyjnego (opracowanie Materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz wykonanie koncepcji rozbudowy wraz z oszacowaniem nakładów inwestycyjnych) (2015)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie
 • Opracowanie koncepcji rozwoju źródeł w systemie ciepłowniczym miasta Żyrardów (2017-2018)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie
 • Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej rozbudowy Ciepłowni o nowy kocioł wodny (2019)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach
 • Opracowanie koncepcji dostosowania Ciepłowni Głównej do nowych standardów emisyjnych i wymagań konkluzji BAT (2016)
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie
 • Opracowanie koncepcji technicznej dostosowania zakładu do nowych standardów emisyjnych i wymagań konkluzji BAT wraz z aktualizacją analizy ekonomicznej dotyczącej wariantu rozbudowy Ciepłowni w oparciu o zabudowę dwóch silników gazowych (2016 - 2017)
ANWIL S.A. - GRUPA ORLEN
 • Projekty wykonawcze wybranych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich dla potrzeb budowy bloku gazowo - parowego o mocy 463 MWe (2013)
TAURON Ciepło
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu Wytwarzania Katowice - odbudowa mocy wytwórczej (2017)
 • Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze budowy bloku ciepłowniczego BC 50 z kotłem fluidalnym i turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną w Zakładzie Wytwarzania Tychy (2012 - 2015)
Ciepłownia Żychlin
 • Projekt Budowlany oraz projekt podstawowy dla zabudowy dwóch silników gazowych o łącznej mocy 4 MWe/3.75 MWt i kotła opalanego biomasą wraz z turbiną upustowo-kondensacyjną 2.7 MWe/5.2 MWt (2014 - 2015)
TAMEH Polska 
 • Wielobranżowe prace projektowe dla potrzeb budowy turbozespołu parowego o mocy 55 MW wraz z gospodarkami pomocniczymi w Zakładzie Wytwarzania Kraków (2017-2020)
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Wytwarzania NOWA oraz dla Zakładu Wytwarzania Kraków (2017) 
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej układu wyprowadzenia mocy z turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania NOWA (2014)
Elektrownia Rybnik - PGE GiEK S.A.
 • Due Dilligence elektrowni w zakresie technicznym, środowiskowym i rynkowym elektrowni (2017)
 • Projekt Budowlany w zakresie zbiorników wody amoniakalnej dla potrzeb budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K7 i K8 (2013)
 • Projekt podstawowy rurociągów wody chłodzącej wewnątrz maszynowni bloku o mocy 900 MWe na parametry nadkrytyczne, opalanego węglem kamiennym (2012)
Elektrownia CEZ Skawina - Grupa CEZ 
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej rezerwowego zasilania Sekcji nr 1 z rozdzielnic 6 kV BCA (2016)
Elektrociepłownia CEZ Chorzów - Grupa CEZ
 • Projekt wstępny, Projekt Budowlany wraz z Raportem oceny oddziaływania na środowisko dla zadania inwestycyjnego "Budowa bloku biomasowego o mocy 25-30 MWe brutto" (2017-2019)
Elektrownia Opole - PGE GiEK S.A.
 • Przygotowanie infrastruktury do odbioru popiołów lotnych z bloków energetycznych w elektrowni obejmujące uzyskanie Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę i wielobranżowych projektów wykonawczych (2017) 
 • Doradca Techniczny w procesie wyboru Generalnego Wykonawcy budowy nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 (2 x 900 MWe) na parametry nadkrytyczne (2008 - 2011)
 • Projekty wykonawcze dla potrzeb modernizacji układu zasilania węzła potrzeb ogólnych (2011)
 • Projekt Budowlany oraz wielobranżowe projekty wykonawcze Centralnej Nastawni (2008)
 • Projekty wykonawcze w branży elektrycznej modernizacji układów sterowania i zabezpieczeń rozdzielnic potrzeb ogólnych 6 kV i 0.4 kV (2007)
Elektrociepłownia Zofiówka - Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.
 • Projekt wstępny oraz Projekt Budowlany dla potrzeb budowy bloku energetycznego z kotłem fluidalnym o mocy 70 MWe (2012)
Elektrociepłownie Wybrzeże - PGE Energia Ciepła
 • Projekt podstawowy, Projekt Budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze oraz dokumentacja  powykonawcza dla potrzeb budowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów parowych i wodnych w Elektrociepłowni Gdańskiej (2013 - 2015)
 • Projekty podstawowe gospodarki elektroenergetycznej Instalacji Odsiarczania Spalin oraz projekty wykonawcze rozdzielnic głównych 6 kV I.O.S.  i układów zasilania gwarantowanego 220Vdc i 230 /400Vac w EC Gdańskiej i w EC Gdyńskiej (2015)
 • Wielobranżowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza przebudowy i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w Elektrociepłowni Gdańskiej (2004-2008)
 • Opracowanie Koncepcji oraz projektów wykonawczych układu potrzeb bezpiecznego odstawienia bloków w Elektrociepłowni Gdańskiej, w przypadku awaryjnego odłączenia od systemu elektroenergetycznego (2003)
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - PGE Energia Ciepła
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej oświetlenia kotłowni i kotłów parowych K-2 i K-3 (2016)
 • Projekt podstawowy, Projekt Budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze oraz dokumentacja powykonawcza dla potrzeb budowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów parowych i wodnych (2013 - 2015)
 • Projekt podstawowy gospodarki elektroenergetycznej I.O.S. oraz projekty wykonawcze rozdzielnicy głównej 6kV I.O.S. i układu zasilania gwarantowanego 220Vdc i 230/400Vac (2015)
Elektrociepłownia Białystok - Grupa ENEA
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze i dokumentacja powykona wcza) budowy instalacji wytwarzania energii odnawialnej w oparciu o biomasę (2006-2008)
  Elektrociepłownia Kraków - PGE Energia Ciepła
 • Wielobranżowy projekt wykonawczy dla potrzeb modernizacji układu elektroenergetycznego kotłowni szczytowej (2017)
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej modernizacji wzbudzenia bloku nr 4 (2017)
 • Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy instalacji wentylacji dla galerii nawęglania w budynku kotłowni blokowej (2011)
 • Wielobranżowa dokumentacja techniczna (Projekt Budowlany, projekty wykonawcze) dla potrzeb budowy akumulatora ciepła (2009-2010)
Elektrownia Nikola Tesla B (Obrenovac - Serbia)
 • Projekt wstępny, projekt podstawowy, projekt wykonawczy, dokumentacja montażowa oraz dokumentacja uzgodnień z UDT/JN rurociągu wody zasilającej podgrzewacz ECO1A na potrzeby modernizacji kotła BB-1880 (2011-2012)
VEOLIA Energia Łódź
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej modernizacji układu wyprowadzenia mocy bloku nr 2 w Elektrociepłowni EC 4 (2016)
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej wymiany transformatora TZ1 w Elektrociepłowni EC 3 (2016)
 • Projekt wykonawczy w branży elektrycznej modernizacji rozdzielnicy 15 kV  w Elektrociepłowni EC 3 (2016)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych PP w Świerku
 • Projekt techniczny wymiany rurociągów obiegu wtórnego reaktora jądrowego "MARIA" (2016)
 • Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze modernizacji układu chłodzenia obiegu wtórnego reaktora jądrowego "MARIA" (2014 - 2015)
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych PP w Świerku
 • Opracowanie Koncepcji specjalistycznych technologii oraz zabudowy niestandardowych urządzeń technologicznych przewidzianych do zastosowania w obiektach nowego składowiska odpadów promieniotwórczych (2015)
Elektrociepłownia w Biłgoraju
 • Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz Projektu Budowlanego dla potrzeb budowy elektrociepłowni o mocy ok. 14.8 MW pracującej w układzie wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwie pochodzenia drzewnego (2016).
Elektrownia Atomowa Ignalina (Litwa)
 • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze) w zakresie robót dotyczących Stacji Kotła Ciepłowniczego Visaginas – 7 x 28 MW (2003-2005)
Elektrociepłownia Gorzów - PGE GiEK S.A.
 • Dokumentacja techniczna dla potrzeb przystosowania urządzeń i instalacji w strefach zagrożonych wybuchem do aktualnie obowiązujących wymagań (2012)
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji w fazach projektu podstawowego, wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej na rzecz instalacji elektrycznych Zespołu Gazowo-Parowego EC Gorzów - z turbiną gazową typu GT8C (1997-1998)
Zakłady Papiernicze Frantschach Świecie
 • Opracowanie Projektu Budowlanego cyrkulacyjnego kotła fluidalnego (Q = 234 t/h), opalanego biomasą w ramach rozbudowy istniejącej Elektrociepłowni Polish Energy Partners S.A. o mocy cieplnej 550 MW (2002)

 
Strona główna Realizacje Ważniejsze prace projektowe i konsultingowe

Migawki

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji wybrany w drodze publicznego postępowania przetargowego rozpoczął, dla PGE Energia Odnawialna S.A. poczynając od 31 marca 2014 r. prace realizacyjne wymiany dwóch sztuk zaworów kulowych stanowiących zamknięcia operacyjne i awaryjne hydrozespołów odwracalnych nr 1 i 2 w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl