Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Usługi Konsultingowe PDF Drukuj Email

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA bardzo aktywnie uczestniczy w pracach związanych z odtworzeniem i zwiększeniem mocy zainstalowanej w polskim sektorze elektroenergetycznym. W ostatnich latach Spółka świadczyła liczne usługi konsultingowe
(m. in. pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Inwestorów, studia lokalizacyjne, studia wykonalności oraz analizy techniczno – ekonomiczne) dotyczące planowanych nowych bloków energetycznych o mocy elektrycznej od 400 MW do ok. 1100 MW (opalanych paliwem stałym bądź w oparciu o turbiny gazowe) oraz strategii rozwoju istniejących obiektów energetycznych w perspektywie następnych 20 ÷ 25 lat.

Klienci: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vattenfall Poland Sp. z o.o., ENEA S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., ENERGA S.A., EDF Polska Sp. z o.o., Toruńska Energetyka CERGIA S.A., PGE EC Lublin – Wrotków Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A. Grupa Tauron, PGE Górnictwo i Energetyka S.A.KONSULTING TECHNICZNY

mgr inż. Jacek Witkowski - Dyrektor Biura Projektowania, Konsultingu i Zarządzania Projektami (DP)
tel. +48 22 522 42 22, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • studia, analizy, koncepcje techniczno-ekonomiczne dla elektrowni cieplnych, elektrociepłowni i kotłowni,
 • koncepcje programowo-przestrzenne, feasibility study, opportunity study,
 • master plany i plany strategiczne,
 • studia, analizy, koncepcje techniczno-ekonomiczne systemów i sieci ciepłowniczych,
 • programy energetyczne i koncepcje zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, miast oraz gmin,
 • energetyka wodna.


KONSULTING EKONOMICZNO - FINANSOWY

mgr inż. Andrzej Patrycy 
- Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej (DA)
tel. +48 22 522 44 43, fax +48 22 629 32 40
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • biznes plany,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • projekcje finansowe,
 • wnioski kredytowe,
 • monitorowanie i rozliczenia inwestycji.


KONSULTING Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Wojciech Orzeszek - Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska (POS)
tel. +48 22 522 43 74, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Analizy kompleksowe

 • karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o zakresach zgodnych odpowiednio z art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy Ocena Oddziaływania na Środowisko - OOŚ oraz z art. 66 ustawy OOŚ) wykonywane dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów energetycznych i innych przedsięwzięć,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko, o której mowa w art. 88-95 ustawy OOŚ,
 • wnioski o wydanie i o zmianę pozwoleń zintegrowanych (o zakresie zgodnym z art. 208 Prawa ochrony środowiska),
 • przeglądy ekologiczne (o zakresie zgodnym z art. 238 Prawa ochrony środowiska i art. 12 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze), w tym obejmujące ocenę gotowości obiektów energetycznych o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MWe do wychwytywania CO2,
 • projekty monitoringu środowiska,
 • analizy porealizacyjne (na podstawie art. 83 ustawy OOŚ),
 • analizy i oceny zagrożeń środowiskowych dla potrzeb prywatyzacyjnych,
 • oceny i analizy środowiskowe dla potrzeb założeń i programów energetycznych, ze wskazaniem korzyści ekologicznych przy racjonalizacji gospodarki energią,
 • oceny kosztów i korzyści dla środowiska w kontekście ubiegania się o odstępstwa od poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami BAT o których mowa w art. 15 (4) dyrektywy 2010/75/WE o emisjach przemysłowych,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków na uzyskiwanie funduszy pomocowych na rzecz ochrony środowiska,
 • ocena spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszej dostępnej techniki BAT oraz z konkluzji BAT wraz z analizami techniczno - ekonomicznymi dostosowania do wymagań,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska w procesie przygotowania inwestycji z upoważnienia Zamawiającego, 
 • konsulting i inne specjalistyczne prace z zakresie ochrony środowiska o zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Analizy w zakresie ochrony powietrza

 • oceny gotowości obiektów energetycznych do wychwytywania CO2 (na podstawie art. 36 dyrektywy 2010/75/WE wprowadzony art. 33 dyrektywy 2009/31/WE oraz art. 66 ust 1 pkt 10a wprowadzony do ustawy OOŚ dla przedsięwzięć o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MWe),
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz inne analizy w zakresie ochrony powietrza (o zakresie zgodnym z art. 222 Prawa ochrony środowiska).

Analizy wodno-ściekowe

 • operaty wodnoprawne w zakresie wymaganym ustawą Prawo wodne (o zakresie zgodnym z art. 132 ustawy Prawo wodne),
 • analizy/bilanse gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładów w przypadku zmian w istniejących instalacjach lub budowy nowych,
 • analizy oddziaływania istniejących i nowych inwestycji na środowisko gruntowo-wodne,
 • ocena planowanej inwestycji pod kątem wymagań wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Analizy w zakresie gospodarki odpadami i produktami ubocznymi

 • analizy i wnioski w zakresie gospodarki odpadami (o zakresie zgodnym z art. 42 ustawy  o odpadach i z art. 184 Prawa ochrony środowiska),
 • wnioski o uznanie przedmiotu lub substancji (np. gipsu z IOS) za produkt uboczny (o zakresie zgodnym z art. 10 i 11 ustawy o odpadach).

Analizy w zakresie hałasu

 • analizy i oceny akustyczne dla obiektów istniejących oraz obiektów projektowanych wykonywane na bazie obliczeń modelowych.

Analizy w zakresie poważnych awarii przemysłowych

 • zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (o zakresie zgodnym z art. 250 Prawa ochrony środowiska),
 • programy zapobiegania awariom (o zakresie zgodnym z art. 251 Prawa ochrony środowiska),
 • raporty o bezpieczeństwie (o zakresie zgodnym z art. 253 Prawa ochrony środowiska).

Analizy w zakresie ochrony przyrody, obszarów Natura 2000, gatunków prawnie chronionych

 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze oraz inwentaryzacje przyrodnicze dla terenów pod planowane inwestycje oraz dla terenów sąsiednich.

 

 
Strona główna Oferta usług Konsulting

Migawki

W dniach 5 – 7 czerwca 2013r. w Bełchatowie odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektrownie Cieplne, Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”, poświęcona modernizacji i eksploatacji dużych bloków węglowych. Energoprojekt – Warszawa SA reprezentowali: Prezes Zarządu Andrzej Patrycy, który w sesji promocyjnej wygłosił referat prezentujący osiągnięcia oraz ofertę usług Spółki wraz z syntetyczną oceną polskiego sektora energetycznego (zarówno sytuacji obecnej, jak również w perspektywie najbliższych 10-15 lat, w tym – aspektów dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, wraz z prezentacją doświadczenia i możliwości Energoprojektu - Warszawa SA na tym polu) oraz Pan Adam Palmowski, który w sesji naukowo-technicznej wygłosił referat pn. „Doświadczenie doradcy technicznego inwestora w procesie uzgadniania wymagań technicznych dla fazy ofertowej i kontraktowej bloków dużej mocy na parametry nadkrytyczne, na węgiel brunatny i kamienny”, prezentujący powody (niezależne od zobowiązań naszego rządu w zakresie ochrony klimatu i środowiska naturalnego), wg których niezbędna jest budowa nowych mocy wytwórczych dla bezpiecznego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl