Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Usługi Konsultingowe PDF Drukuj Email

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA bardzo aktywnie uczestniczy w pracach związanych z odtworzeniem i zwiększeniem mocy zainstalowanej w polskim sektorze elektroenergetycznym. W ostatnich latach Spółka świadczyła liczne usługi konsultingowe
(m. in. pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Inwestorów, studia lokalizacyjne, studia wykonalności oraz analizy techniczno – ekonomiczne) dotyczące planowanych nowych bloków energetycznych o mocy elektrycznej od 400 MW do ok. 1100 MW (opalanych paliwem stałym bądź w oparciu o turbiny gazowe) oraz strategii rozwoju istniejących obiektów energetycznych w perspektywie następnych 20 ÷ 25 lat.

Klienci: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vattenfall Poland Sp. z o.o., ENEA S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., ENERGA S.A., EDF Polska Sp. z o.o., Toruńska Energetyka CERGIA S.A., PGE EC Lublin – Wrotków Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A. Grupa Tauron, PGE Górnictwo i Energetyka S.A.KONSULTING TECHNICZNY

mgr inż. Jacek Witkowski - Dyrektor Biura Projektowania, Konsultingu i Zarządzania Projektami (DP)
tel. +48 22 522 42 22, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • studia, analizy, koncepcje techniczno-ekonomiczne dla elektrowni cieplnych, elektrociepłowni i kotłowni,
 • koncepcje programowo-przestrzenne, feasibility study, opportunity study,
 • master plany i plany strategiczne,
 • studia, analizy, koncepcje techniczno-ekonomiczne systemów i sieci ciepłowniczych,
 • programy energetyczne i koncepcje zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, miast oraz gmin,
 • energetyka wodna.


KONSULTING EKONOMICZNO - FINANSOWY

mgr inż. Andrzej Patrycy 
- Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej (DA)
tel. +48 22 522 44 43, fax +48 22 629 32 40
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • biznes plany,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • projekcje finansowe,
 • wnioski kredytowe,
 • monitorowanie i rozliczenia inwestycji.


KONSULTING Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Wojciech Orzeszek - Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska (POS)
tel. +48 22 522 43 74, fax +48 22 621 17 77
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Analizy kompleksowe

 • karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o zakresach zgodnych odpowiednio z art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy Ocena Oddziaływania na Środowisko - OOŚ oraz z art. 66 ustawy OOŚ) wykonywane dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów energetycznych i innych przedsięwzięć,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko, o której mowa w art. 88-95 ustawy OOŚ,
 • wnioski o wydanie i o zmianę pozwoleń zintegrowanych (o zakresie zgodnym z art. 208 Prawa ochrony środowiska),
 • przeglądy ekologiczne (o zakresie zgodnym z art. 238 Prawa ochrony środowiska i art. 12 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze), w tym obejmujące ocenę gotowości obiektów energetycznych o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MWe do wychwytywania CO2,
 • projekty monitoringu środowiska,
 • analizy porealizacyjne (na podstawie art. 83 ustawy OOŚ),
 • analizy i oceny zagrożeń środowiskowych dla potrzeb prywatyzacyjnych,
 • oceny i analizy środowiskowe dla potrzeb założeń i programów energetycznych, ze wskazaniem korzyści ekologicznych przy racjonalizacji gospodarki energią,
 • oceny kosztów i korzyści dla środowiska w kontekście ubiegania się o odstępstwa od poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami BAT o których mowa w art. 15 (4) dyrektywy 2010/75/WE o emisjach przemysłowych,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków na uzyskiwanie funduszy pomocowych na rzecz ochrony środowiska,
 • ocena spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszej dostępnej techniki BAT oraz z konkluzji BAT wraz z analizami techniczno - ekonomicznymi dostosowania do wymagań,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska w procesie przygotowania inwestycji z upoważnienia Zamawiającego, 
 • konsulting i inne specjalistyczne prace z zakresie ochrony środowiska o zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Analizy w zakresie ochrony powietrza

 • oceny gotowości obiektów energetycznych do wychwytywania CO2 (na podstawie art. 36 dyrektywy 2010/75/WE wprowadzony art. 33 dyrektywy 2009/31/WE oraz art. 66 ust 1 pkt 10a wprowadzony do ustawy OOŚ dla przedsięwzięć o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MWe),
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz inne analizy w zakresie ochrony powietrza (o zakresie zgodnym z art. 222 Prawa ochrony środowiska).

Analizy wodno-ściekowe

 • operaty wodnoprawne w zakresie wymaganym ustawą Prawo wodne (o zakresie zgodnym z art. 132 ustawy Prawo wodne),
 • analizy/bilanse gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładów w przypadku zmian w istniejących instalacjach lub budowy nowych,
 • analizy oddziaływania istniejących i nowych inwestycji na środowisko gruntowo-wodne,
 • ocena planowanej inwestycji pod kątem wymagań wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Analizy w zakresie gospodarki odpadami i produktami ubocznymi

 • analizy i wnioski w zakresie gospodarki odpadami (o zakresie zgodnym z art. 42 ustawy  o odpadach i z art. 184 Prawa ochrony środowiska),
 • wnioski o uznanie przedmiotu lub substancji (np. gipsu z IOS) za produkt uboczny (o zakresie zgodnym z art. 10 i 11 ustawy o odpadach).

Analizy w zakresie hałasu

 • analizy i oceny akustyczne dla obiektów istniejących oraz obiektów projektowanych wykonywane na bazie obliczeń modelowych.

Analizy w zakresie poważnych awarii przemysłowych

 • zgłoszenia zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej (o zakresie zgodnym z art. 250 Prawa ochrony środowiska),
 • programy zapobiegania awariom (o zakresie zgodnym z art. 251 Prawa ochrony środowiska),
 • raporty o bezpieczeństwie (o zakresie zgodnym z art. 253 Prawa ochrony środowiska).

Analizy w zakresie ochrony przyrody, obszarów Natura 2000, gatunków prawnie chronionych

 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze oraz inwentaryzacje przyrodnicze dla terenów pod planowane inwestycje oraz dla terenów sąsiednich.

 

 
Strona główna Oferta usług Konsulting

Migawki

W okresie od 2 kwietnia do 20 maja 2015r. ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA przygotował uwagi strony polskiej, wraz z uzasadnieniem, do projektu konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania z 1 kwietnia 2015r. na finalne spotkanie Technicznej Grupy Roboczej (Final Meeting of the Technical Working Group (TWG) for the Review of the BAT Reference Document For Large Combustion Plants (LCP BREF)), które zostały przekazane 20 maja 2015r. przez Ministerstwo Środowiska do Biura IPPC w Sewilli.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl