Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Instalacje odsiarczania spalin PDF Drukuj Email

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Rodzaj zamówieniaOkres
Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch bloków 225 MW w zakresie:
 • Wykonanie Studium Wykonalności budowy IOS zawierające:
  • zagadnienia ochrony środowiska,
  • analizę technologii odsiarczania,
  • zagadnienia związane z gospodarką kamieniem wapiennym, gipsem, sorbentem i ściekami,
  • plan generalny z wkomponowanymi obiektami IOS,
  • część ekonomiczną, w której analizowano koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, źródło finansowania
   i analizę możliwości kredytowych.
 • Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Inwestora podczas wyboru Dostawcy technologii IOS.
 • ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA uczestniczył w całym cyklu projektowym związanym z budową Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego oraz Instalacji Odbioru i Składowania Gipsu obejmującym wykonanie:
  • Koncepcji
  • Projektu podstawowego (w tym - opracowanie materiałów do Wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • Projektu Budowlanego
  • projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej.
ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA uczestniczył w procesie budowy w/w Zakładu pełniąc nadzory autorskie.
1992-1999

Zamawiający - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Wielobranżowa dokumentacja techniczna dotycząca IOS w Elektrowni Bełchatów w zakresie projektu wstępnego i projektów wykonawczych, dla głównej części IOS – węzła absorberów. 1997-2001
Budowa IOS dla bloków nr 1-4 (4 x 200 MW) w El. Pątnów
 • projekt podstawowy (w tym - Projekt Budowlany)
 • wielobranżowe projekty wykonawcze
2005-2006
2006-2007
Budowa IOS dla Elektrowni Ostrołęka „B”
 • Projekt Budowlany
 • projekty wykonawcze w branżach:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • elektrycznej
  • instalacyjnej
  • zagospodarowanie terenu i ochrona p.poż.
 • dokumentacja powykonawcza
2005-2007
Rozbudowa IOS dla bloków nr 8, 10, 11 i 12 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • wielobranżowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza


2006-2007
2010-2015  
Budowa IOS dla bloków nr 3 i 4 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany
 • projekt wstępny
 • wielobranżowe projekty wykonawcze
 • dokumentacja powykonawcza
2004-2007
Modernizacja IOS dla bloków nr 5 i 6 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2014
Budowa IOS dla bloków nr 1 i 2 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany
 • projekty wykonawcze 
2010-2012
Budowa IOS dla bloku 858 MW w El. Bełchatów
 • projekt podstawowy
 • wielobranżowe projekty wykonawcze fundamentów oraz wybranych obiektów budowlanych i konstrukcji stalowych
 • dokumentacja powykonawcza
2006-2009
Budowa IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej  Grupa EDF
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2015
Budowa IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  Grupa EDF
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2015

Zamawiający - Elektrownia Bełchatów - PGE GiEK S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
 • ZTE budowy IOS w El. Bełchatów.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 8 i 9.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 11 i 12.
 • Projekty Budowlane (do pozwolenia na budowę) – IOS dla bloków nr 8, 10, 11, 12.
 • Analiza możliwości budowy IOS dla bloków nr 1-4.
 • Prace studialne oraz analizy techniczno-ekonomiczne do podjęcia decyzji o budowie IOS (metoda mokra) dla bloków nr 3 i 4.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 1 i 2.
 • Materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz raport oddziaływania na środowisko dla  budowy IOS dla bloków nr 1 i 2.
1990
1992
1994
1994
2001
2003

2005
2008


Zamawiający - ELBIS Sp. z o.o. (dawniej El. Bełchatów II Sp. z o. o.)

Rodzaj zamówieniaOkres
Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego dla realizacji inwestycji „pod klucz” (projektowanie, dostawy, budowa) bloku energetycznego o mocy 858 MW na parametry nadkrytyczne zlokalizowanego na terenie istniejącej EL. Bełchatów.
 • Zakres projektu nowego bloku 858 MW obejmuje wszystkie niezbędne instalacje pomocnicze, w tym m. in.: IOS (wybrana technologia - metoda mokra).
2001-2005

Zamawiający - Fortum Engineering Ltd. (Finlandia)

Rodzaj zamówieniaOkres
Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy IOS dla bloków nr 9 i 10 (2 x 500 MW) w Elektrowni Kozienice obejmującej:
 • kompletny projekt wykonawczy architektoniczno – konstrukcyjny,
 • projekty instalacji budowlanych,
 • część instalacji elektrycznych,
 • projekt doprowadzenia wody technologicznej dla potrzeb IOS.
2000

Zamawiający - Elektrownia Kozienice - Grupa ENEA

Rodzaj zamówieniaOkres
Pełnienie funkcji Konsultanta technicznego, handlowego i prawnego Elektrowni Kozienice w procesie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Generalnego Realizatora IOS dla bloków 4 - 8 (4 x 200 MW). 2002-2003

Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja budowy IOS dla potrzeb bloków nr 1-6 w Elektrowni Pątnów.

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu na wybór Generalnego Realizatora IOS dla bloków nr 1-4 (4 x 200 MW) w Elektrowni Pątnów.

Opracowanie SIWZ w przetargu na wybór Generalnego Realizatora Układu Odwadniania i Magazynowania Gipsu oraz układu oczyszczania ścieków z IOS w Elektrowni Pątnów.
SIWZ wykonano dla wielobranżowej realizacji kompletnych instalacji technologicznych wraz z budynkami i gospodarkami pomocniczymi.
2001-2003


Zamawiający - Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Budowa IOS dla Elektrowni Ostrołęka „B”
 • Studium wykonalności budowy IOS w ramach Biznes Planu dla ZE Ostrołęka
 • Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza
 • Opracowanie SIWZ na wybór realizatora budowy IOS II
 • Projekt Budowlany budowy IOS II

2003
2005-2007
2013-2014 
2014 


Zamawiający - Grupa EDF

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja Programowo-Przestrzenna budowy IOS (metoda mokra) w Elektrowni Rybnik 2004

Zamawiający - Vattenfall Heat Poland S.A. (obecnie PGNiG Termika S.A.)

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja budowy IOS dla kotła K1 w EC Siekierki.
Opracowanie SIWZ do przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy (IOS dla kotła K1 – OP 230).
Budowa IOS dla potrzeb EC Siekierki (część blokowa):
 • koncepcja techniczna wraz z analizą ekonomiczną,
 • opracowanie Wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
 • opracowanie części technicznej SIWZ do przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy.
2006-2007

 
Strona główna Realizacje Instalacje odsiarczania spalin

Migawki

W okresie od 2 kwietnia do 20 maja 2015r. ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA przygotował uwagi strony polskiej, wraz z uzasadnieniem, do projektu konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania z 1 kwietnia 2015r. na finalne spotkanie Technicznej Grupy Roboczej (Final Meeting of the Technical Working Group (TWG) for the Review of the BAT Reference Document For Large Combustion Plants (LCP BREF)), które zostały przekazane 20 maja 2015r. przez Ministerstwo Środowiska do Biura IPPC w Sewilli.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl