Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Instalacje odsiarczania spalin

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Rodzaj zamówieniaOkres
Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch bloków 225 MW w zakresie:
 • Wykonanie Studium Wykonalności budowy IOS zawierające:
  • zagadnienia ochrony środowiska,
  • analizę technologii odsiarczania,
  • zagadnienia związane z gospodarką kamieniem wapiennym, gipsem, sorbentem i ściekami,
  • plan generalny z wkomponowanymi obiektami IOS,
  • część ekonomiczną, w której analizowano koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, źródło finansowania
   i analizę możliwości kredytowych.
 • Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Inwestora podczas wyboru Dostawcy technologii IOS.
 • ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA uczestniczył w całym cyklu projektowym związanym z budową Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego oraz Instalacji Odbioru i Składowania Gipsu obejmującym wykonanie:
  • Koncepcji
  • Projektu podstawowego (w tym - opracowanie materiałów do Wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • Projektu Budowlanego
  • projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej.
ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA uczestniczył w procesie budowy w/w Zakładu pełniąc nadzory autorskie.
1992-1999

Zamawiający - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Wielobranżowa dokumentacja techniczna dotycząca IOS w Elektrowni Bełchatów w zakresie projektu wstępnego i projektów wykonawczych, dla głównej części IOS – węzła absorberów. 1997-2001
Budowa IOS dla bloków nr 1-4 (4 x 200 MW) w El. Pątnów
 • projekt podstawowy (w tym - Projekt Budowlany)
 • wielobranżowe projekty wykonawcze
2005-2006
2006-2007
Budowa IOS dla Elektrowni Ostrołęka „B”
 • Projekt Budowlany
 • projekty wykonawcze w branżach:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • elektrycznej
  • instalacyjnej
  • zagospodarowanie terenu i ochrona p.poż.
 • dokumentacja powykonawcza
2005-2007
Rozbudowa IOS dla bloków nr 8, 10, 11 i 12 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • wielobranżowe projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza


2006-2007
2010-2015  
Budowa IOS dla bloków nr 3 i 4 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany
 • projekt wstępny
 • wielobranżowe projekty wykonawcze
 • dokumentacja powykonawcza
2004-2007
Modernizacja IOS dla bloków nr 5 i 6 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2014
Budowa IOS dla bloków nr 1 i 2 w El. Bełchatów
 • Projekt Budowlany
 • projekty wykonawcze 
2010-2012
Budowa IOS dla bloku 858 MW w El. Bełchatów
 • projekt podstawowy
 • wielobranżowe projekty wykonawcze fundamentów oraz wybranych obiektów budowlanych i konstrukcji stalowych
 • dokumentacja powykonawcza
2006-2009
Budowa IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej  Grupa EDF
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2015
Budowa IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  Grupa EDF
 • Projekt Budowlany i projekt podstawowy
 • projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza
2013-2015

Zamawiający - Elektrownia Bełchatów - PGE GiEK S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
 • ZTE budowy IOS w El. Bełchatów.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 8 i 9.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 11 i 12.
 • Projekty Budowlane (do pozwolenia na budowę) – IOS dla bloków nr 8, 10, 11, 12.
 • Analiza możliwości budowy IOS dla bloków nr 1-4.
 • Prace studialne oraz analizy techniczno-ekonomiczne do podjęcia decyzji o budowie IOS (metoda mokra) dla bloków nr 3 i 4.
 • Studia lokalizacyjne budowy IOS dla bloków nr 1 i 2.
 • Materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz raport oddziaływania na środowisko dla  budowy IOS dla bloków nr 1 i 2.
1990
1992
1994
1994
2001
2003

2005
2008


Zamawiający - ELBIS Sp. z o.o. (dawniej El. Bełchatów II Sp. z o. o.)

Rodzaj zamówieniaOkres
Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego dla realizacji inwestycji „pod klucz” (projektowanie, dostawy, budowa) bloku energetycznego o mocy 858 MW na parametry nadkrytyczne zlokalizowanego na terenie istniejącej EL. Bełchatów.
 • Zakres projektu nowego bloku 858 MW obejmuje wszystkie niezbędne instalacje pomocnicze, w tym m. in.: IOS (wybrana technologia - metoda mokra).
2001-2005

Zamawiający - Fortum Engineering Ltd. (Finlandia)

Rodzaj zamówieniaOkres
Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy IOS dla bloków nr 9 i 10 (2 x 500 MW) w Elektrowni Kozienice obejmującej:
 • kompletny projekt wykonawczy architektoniczno – konstrukcyjny,
 • projekty instalacji budowlanych,
 • część instalacji elektrycznych,
 • projekt doprowadzenia wody technologicznej dla potrzeb IOS.
2000

Zamawiający - Elektrownia Kozienice - Grupa ENEA

Rodzaj zamówieniaOkres
Pełnienie funkcji Konsultanta technicznego, handlowego i prawnego Elektrowni Kozienice w procesie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Generalnego Realizatora IOS dla bloków 4 - 8 (4 x 200 MW). 2002-2003

Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja budowy IOS dla potrzeb bloków nr 1-6 w Elektrowni Pątnów.

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu na wybór Generalnego Realizatora IOS dla bloków nr 1-4 (4 x 200 MW) w Elektrowni Pątnów.

Opracowanie SIWZ w przetargu na wybór Generalnego Realizatora Układu Odwadniania i Magazynowania Gipsu oraz układu oczyszczania ścieków z IOS w Elektrowni Pątnów.
SIWZ wykonano dla wielobranżowej realizacji kompletnych instalacji technologicznych wraz z budynkami i gospodarkami pomocniczymi.
2001-2003


Zamawiający - Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Rodzaj zamówieniaOkres
Budowa IOS dla Elektrowni Ostrołęka „B”
 • Studium wykonalności budowy IOS w ramach Biznes Planu dla ZE Ostrołęka
 • Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza
 • Opracowanie SIWZ na wybór realizatora budowy IOS II
 • Projekt Budowlany budowy IOS II 
 • Doradztwo techniczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy IOS II

2003
2005-2007
2013-2014
2014
2017-2018


Zamawiający - Grupa EDF

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja Programowo-Przestrzenna budowy IOS (metoda mokra) w Elektrowni Rybnik 2004

Zamawiający - Vattenfall Heat Poland S.A. (obecnie PGNiG Termika S.A.)

Rodzaj zamówieniaOkres
Koncepcja budowy IOS dla kotła K1 w EC Siekierki.
Opracowanie SIWZ do przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy (IOS dla kotła K1 – OP 230).
Budowa IOS dla potrzeb EC Siekierki (część blokowa):
 • koncepcja techniczna wraz z analizą ekonomiczną,
 • opracowanie Wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
 • opracowanie części technicznej SIWZ do przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy.
2006-2007

 
Strona główna Realizacje Instalacje odsiarczania spalin

Migawki

W dniach 24-25 listopada odbyło się w Toruniu III Forum Ochrony Środowiska poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska w aspekcie nowych regulacji prawnych, wdrażanych technologii środowiskowych oraz konsekwencji dla przemysłu wynikających z konkluzji BAT. Energoprojekt-Warszawa SA reprezentowany był przez Pana Wojciecha Orzeszka – Kierownika Pracowni Ochrony Środowiska, który wygłosił referat pt. „Konkluzje BAT dla ciepłownictwa i energetyki. Aspekty prawne i techniczne – najnowsze informacje”.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl